ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1- Algemene bepalingen
De algemene voorwaarden gelden voor alle gebruikers van FitMan. Door gebruik te maken van de software van FitMan, stemt de gebruiker automatisch in met deze algemene voorwaarden en met het privacybeleid van FitMan.

FitMan heeft het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De algemene voorwaarden worden steeds onmiddellijk op de website gepubliceerd.

Artikel 2 –  Prijzen en facturen
Alle facturen van FitMan zijn binnen de 30 dagen te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als de gebruiker niet in de mogelijkheid is om tijdig te betalen, dient hij FitMan daarvan op de hoogte te brengen om zo een haalbaar afbetalingsplan op te stellen.

Zonder bericht van de gebruiker, heeft FitMan het recht om het totaal te betalen bedrag onmiddellijk na de vervaldatum te verhogen met 10%.

De gebruiker heeft 30 dagen de tijd om een factuur te protesteren. Na die termijn wordt de gebruiker geacht te hebben ingestemd met de factuur.

In geval van niet-betaling voor een product of dienst, behoudt FitMan het recht om de toegang tot haar diensten en producten te beperken.

Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de gebruiker, met een minimum van € 250.

Alle door FitMan opgegeven prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Artikel 3 – Service
FitMan streeft ernaar een goede en stipte service te bieden bij vragen en/of problemen. Helpdesksupport voor problemen die te wijten zijn aan bugs in de software, wordt niet aangerekend. Andere helpdesksupport wordt aangerekend aan € 86 per uur.

FitMan stelt videotutorials en andere handleidingen ter beschikking aan zijn gebruikers.

Artikel 4 – Wijzigingen aan de software
FitMan streeft ernaar haar software voortdurend te verbeteren. Er is geregeld een update of upgrade, die kostenloos aan de gebruikers ter beschikking wordt gesteld.

Als een gebruiker een wijziging of toevoeging wil in de software, dan kan die na goedkeuring worden uitgevoerd. De gebruiker betaalt dan een vooraf afgesproken bedrag voor de aanpassing.

FitMan heeft het recht om die wijziging aan de software voor iedereen toe te voegen door middel van updates, zonder daarvoor de betreffende gebruiker te vergoeden.

Artikel 5 – Ledenpassen en andere hardware
De gebruiker verbindt zich ertoe ledenpassen, barcodescanners, tourniquets en manhoge draaideuren steeds bij FitMan aan te kopen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Als er gewerkt wordt met een tourniquet of een manhoge draaideur, dan dient ook de pc die de deur aanstuurt bij FitMan aangekocht worden.

Andere hardware mag elders worden aangeschaft. FitMan garandeert niet dat alle hardware compatibel is met haar software, en raadt aan om voor de aanschaf contact op te nemen om de compatibiliteit te bevestigen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
FitMan is in geen enkel geval aansprakelijk voor het niet-functioneren van haar producten of diensten. FitMan kan niet garanderen dat eventuele fouten worden opgelost.

De gebruiker erkent dat de producten mogelijke gebreken kunnen bevatten en aanvaardt de risico’s voor eventuele schade die hieruit kan voortvloeien.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
FitMan is en blijft eigenaar van alle geleverde producten zolang die niet volledig betaald zijn.